Marzanna Tomczyk, kandydatka w okręgu nr 5

Kandydatka na radną Rady Miejskiej kadencji 2024-2028.

Od urodzenia mieszkam w Szczodrkowicach. Jestem zamężna, mam czworo dorosłych dzieci. Posiadam wyższe wykształcenie magisterskie, pracuję zawodowo – obecnie prowadzę działalność gospodarczą, ponadto wraz mężem prowadzę niewielkie gospodarstwo rolne. Jestem aktywna społecznie, przez wiele lat pełniłam funkcję przewodniczącej Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Szczodrkowicach.

Działam aktywnie w miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich. Od siedmiu lat jestem również prezesem powołanego z mojej inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Szczodrkowicach „Razem można więcej”, realizującego szereg działań  zarówno dla szkoły jak i mieszkańców wsi. Działając wspólnie pozyskujemy sprzymierzeńców, a także środki na realizację zadań na rzecz aktywności sportowo – rekreacyjnej dzieci, młodzieży, dorosłych.
Z myślą o ich zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej tworzymy miejsca, które będą przyjazne tego typu aktywności (boiska sportowe, plac zabaw, siłownia).

Jako radna reprezentująca sołectwo Szczodrkowice zamierzam:

 • skutecznie kontynuować podjęte już starania w zakresie rozbudowy bazy szkoły,
  w tym budowy sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, zaplecza przedszkolnego
  i socjalnego;
 • podejmować zadania na rzecz budowy bezpiecznej strefy poruszania się po drogach – kontynuacja budowy chodników i oświetlenia;
 • pozyskiwać fundusze na remont istniejących i budowę nowych dróg w obszarze wsi;
 • współdziałać z miejscową OSP na rzecz modernizacji budynku Remizy, by jej zaplecze mogło służyć wszystkim mieszkańcom;
 • kontynuować wydarzenia o charakterze integrującym mieszkańców;
 • pozyskiwać sojuszników w działaniach na rzecz budowy pozytywnego wizerunku wsi, jako miejsca bezpiecznego, przyjaznego, spełniającego oczekiwania mieszkańców;
 • współpracować odpowiedzialnie i konstruktywnie z radą sołecką oraz samorządem lokalnym na rzecz stałego rozwoju wsi, należycie i efektywnie reprezentować jej interesy w Radzie Miejskiej;
 • uważnie wsłuchiwać się w głosy mieszkańców, ich opinie, sugestie, inicjatywy;
 • starać się  wspierać ich w działaniach, pomagać w rozwiązywaniu problemów, włączać do współdecydowania i współodpowiedzialności. 

     Wykonane 2018-2024

 • Prawomocne pozwolenie na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Szczodrkowicach
 • Pomoc w pozyskaniu samochodu dla OSP Szczodrkowice
 • Remont kuchni w remizie OSP Szczodrkowice
 • Pomoc przy regulacji prawnej terenu przy OSP Szczodrkowice
 • Wykonanie oświetlenia Szczodrkowice-Kopanina I etap
 • Przygotowanie projektu na II etap oświetlenia Szczodrkowice – Kopanina
 • Projekt, wykonanie ogrodzenia oraz doposażenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
 • Projekt na oświetlenie boiska przy SP w Szczodrkowicach
 • Nakładka asfaltowa droga Szczodrkowice – Przyczki I etap oraz przygotowanie dokumentacji na II etap drogi
 • Nakładka asfaltowa droga nr 606
 • Nakładka asfaltowa droga Szczodrkowice – Dąbki
 • Nakładka asfaltowa droga Szczodrkowice – Kopanina
 • Uzupełnienie kamieniem działek drogowych 600 i 601
 • Bieżące prace związane z uzupełnieniem kamienia, remontery, znaki, przejścia
 • pozyskanie środków z dotacji na remont dróg o wartości około 1,3 mln zł

Planowane inwestycje w naszym okręgu

 • Rozbudowa Szkoły
 • Przedłużenie linii MPK z Naramy do Szczodrkowic
 • Nakładka asfaltowa – zakończenie inwestycji droga Przyczki – przyznana dotacja z FOGR, realizacja III kw. 2024
 • II etap oświetlenia Kopanina 
 • Oświetlenie (zawieszenie lamp) Dąbki
 • Oświetlenie boiska przy SP
 • Remont drogi na Kolbuszowej
 • Rozpoczęcie prac na drogach w Zagardlu – uregulowanie granic, przygotowanie dokumentacji
 • Pozyskanie środków na remont nakładki asfaltowej drogu od Kaplicy (od zakończenia drogi z Kopaniny) do zakrętu na Dąbki
 • Utwardzenie pobocza od remizy OSP do drogi 794
 • Projekt przystanku przy drodze 794
 • Uregulowanie granic dróg gminnych